ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

       24 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ติดตามการประเมิน  ด้านการอ่านออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลเพื่อทราบพัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนรายบุคคล และนำผลการอ่านไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และ แก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนให้อ่านออก อ่านคล่อง ให้มีประสิทธิภาพต่อไป