ต้อนรับ นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

8 ตุลาคม 2563  นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร และร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  โดยการต้อนรับของ   นายปิยวัฒน์  สายแสง  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตบางคอแหลม จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  คณะผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชสิงขร