ต้อนรับคณะอนุกรรมการการศึกษาชุดที่ 8 ในคณะกรรมการการศึกษา ประจำสภากรุงเทพมหานคร

        3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ ประธานอนุกรรมการการศึกษาชุดที่ 8 ในคณะกรรมการการศึกษา ประจำสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ โดยการต้อนรับของนางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน และ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งวาระการประชุมดังกล่าว ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม หารือ เพื่อขอรับทราบข้อมูลการบริหารการศึกษา ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร แผนการบริหารจัดการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในด้านอื่นๆ ในการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือผลักดันให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)นโยบายด้านการศึกษาที่มีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร