ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

          1 พฤศจิกายน 2566 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร ในการเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยการต้อนรับของนางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ในการนี้ท่านผู้อำนวยการเขตและท่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษาได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน และดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ได้แก่ การตรวจสุขาภิบาล โรงอาหารและห้องสุขา พร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนรวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง