ติดตามตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดราชสิงขร กิจกรรมการเรียนการสอน On Site

      18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยได้ตรวจเยี่ยมบริบท สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยรอบบริเวณอาคารเรียน ตลอดจนติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้อง ความพร้อมในด้านการเรียนการสอน On Site ของนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงด้านความปลอดภัยในชั้นเรียนอีกด้วย