ติดตามตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน On Site

         11 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ข้าราชการครูและบุคลากร ได้ต้อนรับนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมความสะอาด สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และในชั้นเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยได้เน้นย้ำมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนถึงการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแผนเผชิญเหตุ อย่างทันท่วงที ในการนี้ได้ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง เป็นสำคัญ