ติดตามตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

          13 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ให้การต้อนรับนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และ นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลังจากที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On Site มาแล้ว 1 เดือน เพื่อเป็นการติดตามความพร้อมและความปลอดภัยของนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโรน่า (โควิด-19)อย่างต่อเนื่อง