ติดตามตรวจเยี่ยมมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19

          14 ตุลาคม 2564 นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และคณะ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 กรณีมีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการต้อนรับของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนต่างๆ ความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานกรมอนามัย และเป็นไปตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มในการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน