ติดตั้งระบบธงคุณภาพอากาศ และป้ายแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ

           โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการติดตั้งธงคุณภาพอากาศ และป้ายแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ บริเวณหน้าโรงเรียน และในบริเวณอาคารเรียน เพื่อแสดงค่าฝุ่น PM2.5 ในแต่ละวัน หากธงเป็นสีส้มหรือสีแดง แสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก ๆ จะต้องงดกิจกรรมนอกสถานที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน โดยการติดธงสีแสดงค่าฝุ่นนั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน ตนเองได้ถูกต้องและทันท่วงที และนอกจากนี้ได้ให้ความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน และการอ่านป้ายจอ LED แสดงค่าฝุ่น PM2.5 ของแต่ละวัน