ตรวจ ATK นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

             17 พฤษภาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจ ATK นักเรียน 100% ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตนในสถานศึกษาของนักเรียน อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์