ตรวจสุขาภิบาลอาหาร และสิ่งแวดล้อม

       23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร   โดยตรวจคัดกรอง ความสะอาดอาหาร  โรงอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะอนามัยของผู้ประกอบอาหาร  ตลอดจนความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนวัดราชสิงขร