ชี้แจงเตรียมความพร้อม On Site และตรวจ ATK สำหรับบุคลากร

        14 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ชี้แจงและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนแบบ On Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  พร้อมทั้งได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ แผนเผชิญเหตุ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมทั้งได้ให้ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร ทุกคน ตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ โดยใช้อุปกรณ์การตรวจ SARS-CoV-2 (Antigen Rapid Test Kit)