ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2563

5-6 พฤศจิกายน  2563   โรงเรียนวัดราชสิงขร  ดำเนินการจัดสอบ Pre O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมีจุดมุ่งหมาย   เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2563  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป