ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

      27 พฤศจิกายน 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดยการสำรวจและฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   บริเวณอาคารเรียน  ห้องเรียน  และบริเวณโดยรอบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร