คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอน ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)และภาษาจีน

              22 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาจีน ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต และโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และก้าวหน้าทันโลกในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองต่อไป