คณะผู้บริหารฯ ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมแนวทางการฉัดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นักเรียนช่วงอายุ 5 – 11 ปี

            24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางคอแหลม คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตบางคอแหลม เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ผู้แทนจากสำนักอนามัย เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting รับฟังนโยบายจาก นายเกรียงไกร จงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง มาตรการการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นักเรียนช่วงอายุ 5 – 11 ปี โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ        ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร และรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับและอำนวยการความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร