คณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

   2 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย    เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความพระพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ  สามารถนำความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีได้  โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 6 ราย ดังนี้  1) ครูธนพร พีขุนทด 2) ครูศิริลักษณ์  ตาแสงภา 3) ครูวิรัชนี  ไชยโคตร 4) ครูอรอุมา ขานคำภา 5) ครูปัทมา ทองแก้ว และ  6) ครูเอกชัย  เอี่ยมสุขมงคล