ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

     2 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนต้อนรับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้ นายธเนศ  ชัยชนะธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวต้อนรับข้าราชการครู ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน  6 คน  ได้แก่

1.) น.ส.รัชนี  ไชยโคตร       เอกการศึกษาพิเศษ

2.) น.ส.อรอุมา  ขานคำภา   เอกการศึกษาพิเศษ

3.) น.ส.นันทิดา แสงสิงห์    เอกคณิตศาสตร์

4.) น.ส.ปัทมา   ทองแก้ว   เอกแนะแนว

5.) น.ส.ศิริลักษณ์  ตาแสงสา  เอกอนุบาลศึกษา

6.) นายเอกชัย เอี่ยมสุขมงคล เอกวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้คุณครูทั้ง 6 คน ได้กล่าวแนะนำตัวให้นักเรียนได้รู้จักในกิจกรรมหน้าเสาธงด้วย