ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “MITSU RMA CONTEST”

     21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ข้าราชการครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดราชสิงขรที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด  “MITSU RMA CONTEST” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดย MITSUBISHI MOTORS RMA @RAMA3 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

      1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น cover dance

     2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเต้น cover dance

    3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดร้องเพลง

   4) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลง จำนวน 2 คน

โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ ครูวราลี  สิริขจรเดชสกุล,   ครูเนตรนภา  ชุวนนท์,  ครูกมลรัตน์  ศรีวารีรัตน์,  ครูพรทิพย์   ศรีวารีรัตน์,  ครูวิทวัส   ภูบรม,  ครูลลิดา  สิงห์ด้วง, ครูปัทมา ทองแก้ว และครูอรอุมา  ขานคำภา การทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ลิงค์ดาวน์โหลดภาพ >>>