ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “คลองในฝันของฉัน”

21 สิงหาคม 2563  จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “คลองในฝันของฉัน”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไมดิน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรมย์ธีรา ชาติศรี
– ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูนันทิดา  ทับทิม