ขอเชิญชวนรวมพลังต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

โรงเรียนวัดราชสิงขร

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองรวมพลังต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน “ให้บ้านและชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช้ยาเสพติด” เราทุกคนต้องช่วยกันสร้าง เพื่อบุตรหลานของเราโดยเริ่มจาก

    – พื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สามารถสร้างขึ้นได้ ด้วยการให้เวลาและความรักกับคนในครอบครัว สื่อสารกันด้วยหัวใจ รู้จักฟัง รู้จักพูด สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจลูกหลาน เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกให้ลูกหลานสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนอง ฝึกแก้ไขบัญหา การตัดสินใจและฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี รวมถึงวางกฎและความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ช่วยเหลืองานในบ้าน

    – พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สามารถร่วมสร้างด้วยการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมพื้นที่เชิงบวก สร้างกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เฝ้าระวังปัญหา ช่วยสอดส่อง ดูแลในชุมชนและให้โอกาสผู้ที่พลังพลาดใช้ยาเสพติด ตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือเพื่อให้เข้ารับการบำบัด ดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเมื่อมีรักและเข้าใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวและหากเราสอดส่องอย่างใส่ใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนพื้นที่ปลอดภัย เราทุกคนร่วมสร้างได้”Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

 

ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสังคม
เพื่อชีวิตและสังคมที่มีสุขอย่างยั่งยืน

ด้วยความปรารถนาดี
จาก โรงเรียนวัดราชสิงขร
………………
#26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก #ONCB