กิจกรรม Big Cleaning Day

        15 พฤษภาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ห้องเรียน ล้างพื้นสนาม และมีเจ้าหน้าที่จากเขตบางคอแหลมมาฉีดพ่นยุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567