กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site

         12 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในชั้นเรียน และบริเวณรับผิดชอบของตนเอง ทั้งด้านความสะอาด และความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On Site โดยยึดตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 และมาตรการเข้ม ของโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย