กิจกรรม Big Cleaning DAy เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

          28 ตุลาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยให้คุณครูประจำชั้น ครูพิเศษประจำห้องพิเศษต่าง ๆ ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และความพร้อมในการทำการเรียนการสอน รวมถึงพนักงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบในบริเวณรับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนความปลอดภัยในชั้นเรียน และบริเวณโรงเรียนอีกด้วย