กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

        22 มิถุนายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้แสดงออกถึงแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู และมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับครูผู้สอน เป็นความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ ประเพณีการไหว้ครูนั้นมีมาตั้งแต่อดีต เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และสืบทอดไว้ให้อยู่ต่อไป กิจกรรมประกอบด้วยการเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู และการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบพานดอกไม้ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ธูป เทียน มาไหว้ครู รวมถึงนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้กลับมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู เช่นกัน และในกิจกรรมวันไหว้ครูครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 200 ทุน ทุนละ 500 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1aEz8QDOf371YaRTpsQ4A6pupnu5vgwdz?usp=sharing