กิจกรรมแนะแนวศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร

     24 กุมภาพันธ์ 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้คุณครูแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และแนะแนวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เลือกแนวทางการศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน  ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้โอวาท และแนวคิดแก่นักเรียนด้วย