กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

     1 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีโรงเรียน  สถาบันต่างๆ เข้ามาให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ   ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์คลองสาน   โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  โรงเรียนนนทรีวิทยา  และ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม