กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

                17 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรได้มอบหมายให้คุณครูแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงเรียนวัดราชสิงขรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น ดนตรี  กีฬา นาฏศิลป์ และด้านวิชาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง