กิจกรรมแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต

       21 ธันวาคม 2565 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางคอแหลม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” โดยการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานกิจกรรมของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งกิจกรรมแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต เป็นกิจกรรมในของการของ มูลนิธิต่อต้านทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริม การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีวิทยากรแกนนำจากคณาจารย์ศิลปินอิสระและคณะอนุกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้ให้ความรู้และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และร่วมกันทำกิจกรรมแต้มสีเติมฝัน วาดภาพระบายสีแต้มสีสันบริเวณผนังพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารห้องสมุด โรงเรียนวัดราชสิงขร