กิจกรรมแจกอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของขวัญวันเด็ก และเอกสารประกอบการเรียน ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้น ป.6

        8 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูประจำชั้นติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียน ด้านการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน แจกของขวัญวันเด็ก และเอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ โดยได้กำหนดวันรับแจกเป็น 3 วัน วันละ 2 ช่วงชั้น เช้า-บ่าย    เพื่อเป็นการเหลื่อมเวลา ลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการ ภายในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้ามารับแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน      จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจลอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัย 100% และนำปากกาส่วนตัวเพื่อเซ็นรับเอกสารมาด้วย ลดการสัมผัสเสี่ยง โดยขั้นตอนการเข้ามารับบริการในลักษณะ Drive thru ผู้ปกครองที่เข้ามารับ ขับรถเข้ามารับในโรงเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถ เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ อีกด้วย