กิจกรรมเสริมทักษะ ศึกษาสร้างสรรค์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ

30 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชสิงขร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ ศึกษาสร้างสรรค์ จากอาจารย์ นักศึกษา และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ ได้ให้ความรู้และแนวทางในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ในการร้อยสายคล้องหน้ากากอนามัย ด้วยตนเอง