กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ‘2565

           13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อน้องพร้อมพัฒนา และ เบอร์ 2 พรรคภะคะวะโต ซึ่งได้ดำเนินการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ ดังนี้
เบอร์ 1 พรรคเพื่อน้องพร้อมพัฒนา คะแนนเสียง 160 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคภะคะวะโต คะแนนเสียง 254 คะแนน
และ ในการนี้ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ เบอร์ 2 พรรคภะคะวะโต
1) เด็กหญิงสุรัชสวดี มาลีสุข ประธานสภานักเรียน
2) เด็กชายทวีศักดิ์ กุตัน รองประธานสภานักเรียน