กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

16 มิถุนายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร สนับสนุนการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของโรงเรียนวัดราชสิงขร ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมสมัคร 2 พรรค คือ พรรคก้าวไว และพรรคเพื่อเธอ ซึ่งนักเรียนแต่ละพรรคดำเนินการแนะนำผู้สมัครและสมาชิกของพรรคในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดำเนินการชี้แจงพร้อมนำเสนอนโยบายของพรรคตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 และดำเนินการเลือกตั้งวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ พรรคก้าวไว ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 331 คะแนน ประธานสภานักเรียน คือ เด็กหญิงสุภาพร  กิจสวัสดิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รองประธานสภานักเรียน คือ เด็กชายมนัสพร  แสนสุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพเลือกตั้งประธานสภานักเรียน : https://drive.google.com/drive/folders/1e8gzuscQt8EaMrwU9Jg-KU3IN3RE73zS?usp=sharing

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพการแนะนำผู้สมัครและชี้แจงนโยบายhttps://drive.google.com/drive/folders/1F69GlPrIbj5xT9RbhWz2XWTFbLm0dd5_?usp=sharing