กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

7 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567โดยมีผู้เข้าร่วมสมัคร 2 พรรค คือ พรรคก้าวไวและพรรคภะคะวะโต ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ พรรคภะคะวะโตประธานสภานักเรียน คือ เด็กหญิงวรรณพร สืบส่วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รองประธานสภานักเรียน คือ เด็กชายชยานันท์ สุรภาพนาวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน