กิจกรรมเตรียมความพร้อมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563

21 สิงหาคม 2563  จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา  2563  ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย  เติมเต็มศักยภาพให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  โดยจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมอง คือ “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา