กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน On Site (Big Cleaning Day)

           9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขรร่วมกับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ กองทัพเรือ ได้ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On Site และ สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้สนับสนุนรถฉีดน้ำล้างสนาม โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ร่วมกันล้างพื้นสนาม / บริเวณรอบทางเดินของอาคารเรียนทุกอาคาร การเช็ดทำความสะอาดบริเวณชั้น 1 หน้าอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปิดบังทัศนียภาพภายในและหน้าบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทุกห้องเรียน และบริเวณใช้งานร่วมกันอีกด้วย ทั้งนี้โรงเรียนวัดราชสิงขร ใคร่ขอขอบคุณความร่วมมือจากกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ กองทัพเรือ และสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่อำนวยความสะดวก และในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี