กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>>

          8 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิงขร เปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือและเดินทางไกล (Day Camp) ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหาและเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริงโดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข