กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

        19 – 21 กรกฎาคม 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานอำนวยการฝึกการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี ถือเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ฝึกความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริงโดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม >>