กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            13-15 มีนาคม 2567  นางสาววาสนา  บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายวัชรพงศ์  ธนพงศ์เดชสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางโคล่นอก ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ ค่ายกาญจนิการ์ ริเวอร์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ฝึกความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน