กิจกรรมอบรม “โรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย”

22 ตุลาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานเปิดการอบรมโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยนางสาวศิวพร ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ มาให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค