กิจกรรมอบรมด้านอามัยโรงเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

          11 พฤษภาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการดำเนินการอบรมข้าราชการครู และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานอนามัยโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565