กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร (วง Bangkok Brass Quintet+2)

28 ตุลาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมชมการแสดงดนตรี จากวงดนตรีBangkok Brass Quintet+2 ใน กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร