กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร  ในกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตามความสนใจ  โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อลดความแออัดในการทำกิจกรรม และเป็นการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  ทั้งนี้มีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในรายการต่างๆ   การอ่านประวัติวันวิทยาศาสตร์ ของ ด.ญ.สุธาทิพย์ ไมดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3    และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนที่ชนะการประกวด