กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

        16 มิถุนายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู และได้ร่วมพิธีการสำคัญเพื่อแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับครูผู้สอน เป็นความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ ประเพณีการไหว้ครูนั้นมีมาตั้งแต่อดีต เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และสืบทอดไว้ให้อยู่ต่อไป กิจกรรมประกอบด้วยการเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู และการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบพานดอกไม้ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ธูป เทียน มาไหว้ครู รวมถึงนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้กลับมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู เช่นกัน