กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มีการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้น ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร