กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

             12 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรัยนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาในเขตชุมชนบริการของโรงรียน กิจกรรมทำบุญ-ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีถวายเทียนพรรษา โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม ณ วัดราชสิงขร (พระอารามหลวง)