กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต่อต้านยาเสพติดและสัปดาห์ห้องสมุด

        24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด โดยได้บูรณาการทุกกิจกรรมเข้าด้วยกันถ่ายทอดความรู้วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และโทษของยาเสพติด รวมถึงความสำคัญของสัปดาห์ห้องสมุด โดยนักเรียนได้แสดงละครโยงความรู้เข้าด้วยกันและสื่อสารอย่างชัดเจน โดยวันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินกิจกรรม มีการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ตลอด 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งนักเรียนทุกคนจด้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเองอีกด้วย