กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566

              2 มิถุนายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยนำข้าราชการครู นักเรียน ร่วมฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและได้ให้นักเรียน ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาสามารถปฏิบัติตนได้ ถูกต้องเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน อีกด้วย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/drive/folders/1f3kp23tCNEwVT_zgH8WZ0xvNU7AIKJm4?usp=sharing