กิจกรรมวันมาฆบูชา 2567

            23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยนำข้าราชการครู นักเรียน ร่วมฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับ วันมาฆบูชา เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาสามารถปฏิบัติตนได้ ถูกต้องเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อีกด้วย