กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก

         31 พฤษภาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 โดยการร่วมกิจกรรมของบุคลากรและนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบป้ายรณรงค์ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่สื่อสารเรื่องโทษของบุหรี่ การให้ความรู้หน้าเสาธงในช่วงเช้า การจัดป้ายนิเทศ เพื่อให้เกิดการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเด็กวัยเรียน จึงเป็นมาตรการที่จำเป็น เพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ ป้องกันไม่ให้นักเรียนที่มีอายุน้อยเข้าสู่วงจรของการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เห็นคุณค่า ของการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากควันพิษของบุหรี่อีกด้วย